DB2P - Werkwijze
FR NL

WERKWIJZE

  1. In de schoot van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) is een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van FSMA, FOD Financiën, Assuralia, BVPI, de KSZ en SIGeDIS. De opdracht van deze werkgroep is onder meer de inhoud van de databank te bepalen.

    In de databank worden gegevens gecentraliseerd die worden meegedeeld door zowel de inrichters als de pensioen- en solidariteitsinstellingen. De instructies voor de mee te delen gegevens worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Beheerscomité van de KSZ. Daarnaast wordt in de databank informatie geïntegreerd die reeds aanwezig is in het netwerk van de sociale zekerheid. Hiertoe is een machtiging vereist van het Sectoraal Comité van de KSZ.