DB2P - Openbare werkgever
FR NL
Welkom  >  Werkgever en vennootschap  >  Openbare werkgever

OPENBARE WERKGEVER

 1. Uw mogelijkheden en verplichtingen

  VERPLICHTE REGISTRATIE VAN NIET-GEËXTERNALISEERDE AANVULLENDE PENSIOENEN IN DB2P

  Publieke pensioentoezeggingen die niet zijn geëxternaliseerd bij een pensioeninstelling en die gebruik willen blijven maken van de vrijstelling tot externalisering zoals bepaald in art. 136, § 3 IBP Wet (zoals gewijzigd door de Wet 30 maart 2018), moeten ten laatste op 31/12/2018 worden aangegeven in DB2P.

  Tot mei 2018 waren openbare besturen niet verplicht om de uitvoering van hun aanvullend pensioen te externaliseren. Zij moesten het beheer van hun aanvullend pensioen dus niet toevertrouwen aan een erkende pensioeninstelling (verzekeraar of pensioenfonds) en waren vrijgesteld van de verplichting om hun pensioentoezegging volledig extern, bij die pensioeninstelling, te financieren. Werkgevers uit de privé sector waren daar wel al toe verplicht.

  Openbare werkgevers konden hun pensioentoezeggingen voor contractuele werknemers dus intern beheren en de financiering voorzien door bijvoorbeeld provisies aan te leggen in de boekhouding. Het kwam in de praktijk wel voor dat het beheer geheel of gedeeltelijk werd toevertrouwd aan andere instellingen dan pensioeninstellingen (bv. een vzw) of dat er toch een beroep werd gedaan op een verzekeraar. In dat laatste geval ging het om het beheer van collectieve pensioenfondsen, zoals bedoeld in art. 220 van de Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (waarbij de pensioenreserves dus niet binnen een groepsverzekering worden beheerd). We spreken dan van een contract met ‘beheer voor eigen rekening’. Niettemin worden dergelijke situaties weldegelijk als niet geëxternaliseerde pensioentoezeggingen beschouwd

  De wet van 30 maart 2018 [1] stelt een einde aan de vrijstelling van  externalisering voor de aanvullende pensioenen van openbare werkgevers. Openbare werkgevers die na 1 mei 2018 een aanvullend pensioen willen inrichten, moeten dat verplicht onderbrengen bij een erkende pensioeninstelling (en de bepalingen van de IBP Wet volgen). Publieke toezeggingen die vóór 1 mei 2018 al geëxternaliseerd waren, moeten dat in de toekomst uiteraard blijven.

  Voor bestaande publieke pensioentoezeggingen maakt de wet wel nog een uitzondering. Toezeggingen die vóór 1 mei 2018 intern beheerd werden (en die niet substantieel wijzigen), kunnen ook in de toekomst van de vrijstelling blijven genieten. Maar openbare werkgevers die de vrijstelling tot externalisering (voor toezeggingen vóór mei 2018) willen genieten, moeten hun aanvullende pensioenregeling dan wel registeren in de databank aanvullende pensioenen (DB2P) vóór het einde van het jaar.

  De openbare werkgever moet de kenmerken en het pensioenreglement van de niet-geëxternaliseerde publieke toezegging registeren in DB2P ten laatste op 31/12/2018. Daarna moeten deze gegevens ook actueel gehouden worden. Voor de jaarlijkse rekeningstanden en events van deze publieke pensioentoezeggingen geldt de aangifteverplichting vanaf 1 januari 2019.

  De (eenmalige) aangifte van de toezegging en de jaarlijkse aangifte van de rekeningstanden moet gebeuren conform de aangifte-instructies van DB2P. De instructies zijn hier beschikbaar.

  De aangifte-instructies zijn zeer gedetailleerd en omvangrijk en beschrijven de aangifteverplichtingen voor alle aanvullende pensioenregelingen binnen het toepassingsgebied van de databank. Naast de instructies kan u ook een eenvoudigere handleiding raadplegen om u te helpen bij uw aangifte.  De handleiding beschrijft enkel de registratie van de aanvullende publieke pensioentoezegging waarvoor de deadline 31/12/2018 is. De aangifte van de persoonlijke rekeningstanden van de aangeslotenen is hier niet beschreven, daar voor kan men terecht in de instructies.

  De registratie van de toezegging kan online gebeuren via de beveiligde toepassing voor DB2P-declaranten. Deze is te vinden in het portaal van de sociale zekerheid (socialsecurity.be) onder het luik ‘Ambtenaren en andere professionelen’ (en niet onder het luik ‘Onderneming’ waar u misschien al vertrouwd mee bent).

   

   

   

   

   

   


  [1] Wet met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het gesolidariseerd Pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen