DB2P - Werkgever en vennootschap
FR NL
Welkom  >  Werkgever en vennootschap  >  Werkgever en vennootschap

WERKGEVER EN VENNOOTSCHAP

 1. DB2P voor u

  Werkgevers en vennootschappen krijgen nu toegang tot hun gegevens in de databank aanvullende pensioenen (DB2P). De onlinetoepassing DB2P is toegankelijk via het portaal van de Sociale Zekerheid. Hier vindt u, als werkgever of vennootschap, alle informatie nodig om deze onlinetoepassing te gebruiken en uw verplichtingen in het kader van de databank te vervullen. Het DB2P-dossier van werkgevers bevat informatie over de aanvullende pensioentoezeggingen die zij hebben ingericht voor hun personeelsleden. Vennootschappen zullen in hun DB2P-dossier informatie terugvinden over de aanvullende toezeggingen voor de zelfstandige bedrijfsleiders.

 2. Waarom een databank over aanvullende pensioenen?

  De databank vindt haar oorsprong enerzijds in een streven naar een betere en meer uniforme toepassing van de fiscale en sociale wetgeving op het vlak van aanvullende pensioenen. Zo moet DB2P toelaten om na te gaan of de 80%-grens wordt gerespecteerd en de bijzondere socialezekerheidsbijdragen correct worden geïnd. Ook het systematisch toezicht op de wet op aanvullende pensioenen voor werknemers (WAP) en zelfstandigen (WAPZ) wordt hiermee een stuk eenvoudiger.

  Anderzijds, moet de databank bijdragen tot de transparantie van en het vertrouwen in aanvullende pensioenen. Zo zullen beleidsmakers duidelijke en betrouwbare statistieken krijgen. Ook werkgevers en vennootschappen kunnen DB2P gebruiken om hun DB2P-dossier te consulteren en de nodige informatie te vinden voor het vervullen van hun administratieve verplichtingen. Op termijn zal DB2P ook bijdragen tot de vermindering van hun administratieve lasten (zoals het afschaffen van de fiscale attesten of een automatische verzending van de pensioenfiches). Maar zeker zo belangrijk is dat aangeslotenen via de databank ook hun aanvullende pensioenrechten kunnen bekijken en ‘vergeten’ pensioenrechten kunnen terugvinden.

 3. Welke gegevens worden verzameld?

  DB2P verzamelt alle gegevens over de opbouw van aanvullende pensioenen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Na een grondige voorbereiding in overleg met vertegenwoordigers van de verzekeraars en de pensioenfondsen en na goedkeuring door de sociale partners in het beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) is DB2P sinds 2011 gefaseerd van start gegaan. Aanvullende pensioenregelingen voor werknemers moeten al sinds de opstart worden geregistreerd. Sinds 2013, is de scope uitgebreid met onder andere het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) en in de loop van 2014 wordt deze nog vervolledigd met onder andere de regelingen voor uitgetreden werknemers en de verzekeringen voor zelfstandige bedrijfsleiders.

  Pensioenfondsen en verzekeraars moeten voor deze aanvullende pensioenen een reeks gegevens meedelen:

  • Zij registreren de pensioentoezeggingen en –overeenkomsten (groepsverzekering, pensioenplan, sectorale pensioen, VAPZ,…) die zij beheren en delen de kenmerken daarvan mee (bijvoorbeeld het pensioenreglement of de uitvoeringsovereenkomst).
  • Ook geven zij jaarlijks een stand van zaken over alle individuele opgebouwde rechten van de werknemers en zelfstandigen en informeren zij over bepaalde gebeurtenissen (zoals uittredingen en overdrachten).
  • Tot slot, doen de pensioeninstellingen ook aangifte van de premies en bijdragen die zij hebben ontvangen voor de aanvullende pensioenopbouw.

 4. Wat betekent DB2P voor u?

  Tot nu toe werden de nodige gegevens aangeleverd door de verzekeraars en pensioenfondsen en ook in de toekomst zal dit veelal zo zijn. Toch wordt DB2P nu ook voor werkgevers en vennootschappen relevant. Sigedis heeft immers een toepassing ontwikkeld waardoor DB2P een multifunctioneel instrument wordt voor u. Ontdek de verschillende mogelijkheden en verplichtingen die deze onlinetoepassing met zich meebrengt in de rubriek Uw mogelijkheden & verplichtingen

 5. Wat vindt u verder op deze website ?

  Informatie over de toegang tot de beveiligde online toepassing en de mogelijkheid om uw dienstverlener toegang te verlenen, wordt gecentraliseerd in de rubriek Uw toegang tot DB2P.

  Voor meer gedetailleerde informatie over de functionaliteiten van DB2P en de aangifteverplichtingen voor werkgevers en vennootschappen, kan u terecht in de rubriek Uw mogelijkheden & verplichtingen. U vindt er alle nodige documentatie en handleidingen voor het gebruik van de onlinedienst. 

  Wenst u een vraag te stellen of een probleem te melden, dan vindt u de te volgen procedures in de rubriek Hulp nodig?