DB2P - Aangifte-instructies
FR NL
Welkom  >  Pensioeninstelling  >  Regelingen voor zelfstandigen  >  Aangifte-instructies

AANGIFTE-INSTRUCTIES

 1. Algemeen

  De aangifte-instructies beschrijven de gegevens die moeten worden aangegeven bij DB2P. Deze instructies zijn het resultaat van een samenwerking tussen de verschillende partners van het project. Een werkgroep samengesteld uit de vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders bepaalt dus de inhoud van de databank. De voorstellen die in deze werkgroep gemaakt worden, worden vervolgens voorgelegd ter eindvalidatie aan het Beheerscomité van de KSZ.

  De aangifte-instructies omschrijven welke gegevens u moet aangeven en hoe u deze kan doormaken. Met andere woorden, de inhoud en het formaat van de bestanden die u moet communiceren en ontvangen. 

  De wijzigingen van de aangifte-instructies worden steeds tijdig gecommuniceerd via deze website, de mailinglijst en de RSS-feed

 2. WAPZ/RIZIV-regelingen

  Hier vindt u de versie 01.07.01 van de aangifte-instructies voor de WAPZ-regelingen (cf. pensioenovereenkomst zoals bedoeld in art. 42, 7° WAPZ en solidariteitsreglement zoals bedoeld in art. 42, 9° WAPZ) en de regelingen zoals bedoeld in art. 54, §1 en art. 54, §2 van de RIZIV wet. Bekijk de wijzigingen tussen de verschillende versies:

  Wijzigingen tussen versies WAPZ/RIZIV 01.07.01 en 01.06.01.

  Wijzigingen tussen versies WAPZ/RIZIV 01.06.01 en 01.05.01.

  Wijzigingen tussen versies WAPZ/RIZIV 01.05.01 en 01.04.01

  Wijzigingen tussen versies WAPZ/RIZIV 01.04.01 en 01.03.01.

 3. Regelingen voor zelfstandige bedrijfsleiders
  Hier vindt u de aangifte-instructies ZS 01.08 voor de regelingen voor zelfstandige bedrijfsleiders.
   
  Bekijk de wijzigingen tussen de verschillende versies:
   
  Wijzigingen tussen versies  ZS 01.08.01 en  01.07.01
   
  Wijzigingen tussen versies  ZS 01.07.01 en  01.06.01
   
  Wijzigingen tussen versies ZS 01.06.01 en 01.05.01
   
  Wijzigingen tussen versies  ZS 01.05.01 en 01.04.01.

  Wijzigingen tussen versies ZS 01.04.01 en 01.03.01.
   
   
  Dit document omvat de aan te geven informatie over de aanvullende regelingen die onder het toepassingsgebied van de WAP Bedrijfsleider vallen. Deze regelingen zijn enkel toegankelijk voor zelfstandige bedrijfsleiders die hun beroepsactiviteit uitoefenen via een rechtspersoon. Het gaat om de pensioentoezegging van de rechtspersoon aan één welbepaalde zelfstandige bedrijfsleider (individuele toezegging, vaak een IPT-verzekering) of aan alle (of een groep van) bedrijfsleiders (collectieve toezegging, vaak een groepsverzekering) waarvan de uitvoering is toevertrouwd aan een pensioeninstelling. 
   
  De aanvullende pensioenvoordelen voor zelfstandige bedrijfsleiders (zoals bedoeld in art. 30, 2° en art. 32, lid 1 WIB) die niet onder het toepassingsgebied vallen van de WAP Bedrijfsleider, maar die worden toegekend aan de bedrijfsleider op grond van wettelijke, reglementaire, of statutaire bepalingen, […] een individuele overeenkomst of enig ander document (zoals bedoeld in art. 305, 5° DB2P Wet), moeten ook conform deze instructies worden aangegeven. 
   
  De individuele toezeggingen (van de rechtspersoon) die nog intern worden gefinancierd door provisies op de passiefzijde van de balans van de rechtspersoon of door een bedrijfsleidersverzekering behoren niet tot het toepassingsgebied van dit document.
   
  Deze versie van de instructies heeft geen betrekking op de VAPZ- en RIZIV-overeenkomsten. De mee te delen gegevens over deze regelingen zijn vastgelegd in de aangifte-instructies versie WAPZ-RIZIV. 
   
FAQ
 1. Premium
  1. Tijdens de referentieperiode was de aanvullende pensioenopbouw van een werknemer of een zelfstandige bedrijfsleider bij de pensioeninstelling beperkt  en de jaarlijks geïndexeerde drempel van 30.000 euro wordt niet overschreden. Moet er een aangifte ‘Premium’ worden ingediend?

   De pensioeninstelling moet in het bijdragejaar (N) een aangifte ‘Premium’ indienen voor elke werknemer of zelfstandige bedrijfsleider die in het jaar voorafgaand aan het bijdragejaar (N-1) was aangesloten bij een aanvullende pensioenregeling. Ongeacht of het gedeelte van de pensioenopbouw beheerd door de pensioeninstelling de jaarlijkse (geïndexeerde) drempel van 30.000 euro zal overschrijden. Het is immers mogelijk dat de werkgever of de rechtspersoon een of meerdere toezeggingen voor de werknemer of zelfstandige bedrijfsleider, doet en deze heeft toevertrouwd aan meerdere pensioeninstellingen.

   Wanneer er na het verstrijken van de opgelegde aangiftetermijn geen aangifte ‘Premium’ voor een aangeslotene werd aangegeven aan DB2P, wordt dit beschouwd als een bevestiging van de pensioeninstelling dat er in de referentieperiode geen bedragen werden toegewezen aan de individuele rekening van de aangeslotene of geen aanvullende pensioenopbouw is gebeurd voor de aangeslotene.

    

  2. Welke bedragen dienen er gecommuniceerd te worden in het veld ‘VestedReservesIncrease?

   Er dienen twee bedragen aangegeven te worden nl. het bedrag van de verworven reserve op datum T1 en het bedrag van de verworven reserve op T2.
   De pensioeninstelling moet enkel de berekeningselementen meegeven en moet deze bedragen dus niet actualiseren (6%) of zelf een theoretische premie berekenen.

  3. Ik heb (als dienstverlener) een mandaat voor één of meerdere specifieke regelingen. Hoe wordt dit mandaat geïnterpreteerd bij de aangifte ‘Premium’ waar de gegevens niet op het niveau van de regeling moeten worden meegedeeld?

   Het gaat dus om een mandaat waarbij in de aangifte ‘SetDelegation’ een delegatieregel (‘DelegationRule’) wordt bepaald die de rechten beperkt tot een of meer specifiek vermelde regelingen (Regulations). Echter, deze delegatieregel kan niet worden toegepast voor de aangifte ‘Premium’ omdat in deze aangiftes ‘Premium’ geen specifieke regelingen vermeld (moeten) worden.

   Daarom wordt er. bij de aangifte ‘Premium’ niet gecontroleerd of het mandaat beperkt is tot specifiek vermelde regelingen. Dit is logisch aangezien Premium niet per regeling moet worden meegedeeld, maar toch ook niet zonder impact!

   Stel volgende delegatieregels:

   -        Mandaat 1 (vergelijkbaar met uw situatie)

   Delegator

   Delegate

   Consultation

   Declaration

   Model

   Regulations

   0111.111.111

   0222.222.222

   All

   All

   AllModel

   SigedisId2

   -        Mandaat 2

   Delegator

   Delegate

   Consultation

   Declaration

   Model

   Regulations

   0111.111.111

   0333.333.333

   All

   All

   AllModel

   SigedisId3

   Het niet controleren van de rechten m.b.t. ‘Premium’ voor specifieke regelingen, zou kunnen betekenen dat de gemandateerde 0222.222.222 alle aangiftes ‘Premium’  van de delegerende entiteit (hier: 0111.111.111) kan indienen en/of consulteren (ook deze m.b.t. andere regelingen dan SigedisId2, dus bv. m.b.t. SigedisId3 uitbesteed aan 0333.333.333). Dit strookt volgens ons echter niet meer met de delegatieregels die werden vastgelegd in het mandaat (m.n. enkel rechten voor een of meer specifieke regelingen).

   Daarom wordt in het ontwikkelde mandatensysteem door Sigedis enkel voor de aangiftes ‘Premium’ de waarde voor ‘Consultation’ en ‘Declaration’ op ‘Own’ geplaatst (i.p.v. de waarde ‘All’ zoals aangegeven in het mandaat). Dit zal dan betekenen dat de gemandateerde enkel nog de eigen aangiftes ‘Premium’ kan aangeven, raadplegen en verbeteren. Voor alle andere aangiftes in ‘AllModel’ (bv. Deposit)  blijft de waarde voor ‘Consultation’ en ‘Declaration’ gelijk aan ‘All’.