DB2P - Aangeven
FR NL
Welkom  >  Pensioeninstelling  >  Regelingen voor werknemers  >  Aangeven

AANGEVEN

 1. De aangiftes kunnen online gebeuren (via een toepassing op het portaal van de sociale zekerheid) of kunnen verstuurd worden via batch (dit zijn gestructureerde XML-berichten). Het is ook mogelijk om beide aangiftekanalen te combineren.

 2. Aangiftes via batch

  Met de bestandsoverdracht via batchverwerking kan u een groot aantal aangiftes op eenzelfde moment doorsturen onder de vorm van gestructureerde berichten. Indien u uw DB2P-aangiftes via batch wenst door te sturen, dient u een technische gebruiker te creëren, een veiligheidscertificaat aan te vragen en een batchkanaal te kiezen. De aanvraag voor een veiligheidscertificaat duurt ongeveer drie weken.

  Bij de registratie in het toegangsbeheer van de Sociale Zekerheid, werd voor uw pensioeninstelling een Lokale Beheerder aangeduid voor de hoedanigheid "Beheerder Aanvullende Pensioenen". 

  Deze Lokale Beheerder kan de technische gebruiker creëren. Deze technische gebruiker is de contactpersoon op het niveau van de hoedanigheid voor de uitwisseling van gegevens via batch. Er kan dus slechts één technische gebruiker worden aangesteld voor alle toepassingen binnen de hoedanigheid. Deze contactpersoon dient een technische kennis te hebben van de manier waarop de uitwisseling van bestanden gebeurt.
  Deze Lokale Beheerder dient bij de creatie van de technische gebruiker eveneens een batchkanaal te kiezen. Voor de batchverwerking bestaan er meerdere fysieke kanalen om gegevens uit te wisselen via het netwerk van de Sociale Zekerheid. Aangevende entiteiten die momenteel reeds een fysieke verbinding hebben (vb. Isabel of ftp), kunnen deze ook gebruiken voor de DB2P-aangiften, zolang deze kanalen nog ondersteund worden. In het algemeen, wordt aanbevolen SFTP te gebruiken, omdat de kosten lager zijn en de veiligheid hoger.

  Meer informatie over de fysieke communicatiekanalen met het netwerk van de Sociale Zekerheid vindt u hier:

   

  - Voor de verbinding via FTP
  - Voor de verbinding via SFTP

  1. Bestanden invoeren en overmaken

    

   Batchaangiftes dienen overgemaakt te worden aan de integrator van de Sociale Zekerheid (Smals). Naast een registratie in het User Management moet elke aangevende entiteit ook over een fysieke verbinding beschikken. Voor batch-aangiftes bestaan er een aantal oplossingen. Meer informatie hierover vindt u in de rubriek Een beveiligde toegang tot de DB2P-toepassingen aanvragen in het menu 'Vóór het aangeven '.

   De aangiftebestanden worden overgemaakt samen met een handtekeningbestand en een leeg bestand. 

   De aangiftebestanden voor simulatie dienen in de folder INTEST geplaatst te worden en de aangiftebestanden voor productie in de folder IN. Er dienen steeds 3 bestanden in de folder geplaatst te worden.

    

   De bestandsnamen hebben de volgende structuur:

   FI.DB2P.123456.20110701.00001.T.1.1

   FS.DB2P.123456.20110701.00001.T.1.1

   GO.DB2P.123456.20110701.00001.T.1

   Eerste deel van de naam:
   FI: aangiftebestand
   FS: handtekeningbestand
   GO: leeg bestand dat de verwerking initieert

   Tweede deel van de naam:
   DB2P: geeft de inhoud van het bestand weer; DB2P geeft aan dat het een aangiftebestand voor DB2P betreft

   Derde deel van de naam:
   123456: dit is het verzendernummer dat toegekend wordt aan de entiteit die aangiftes indient. (Bij de creatie van een technische gebruiker wordt een verzendnummer toegekend. U kunt dit nummer terugvinden via de toepassing User Management via de Lokale Beheerder.) De Lokale Beheerder kan dit nummer terugvinden via de toepassing "Toegangsbeheer" op het portaal van de Sociale Zekerheid.

   Vierde deel van de naam:
   20110701: dit is de creatiedatum van het bestand in de vorm JJJJMMDD

   Vijfde deel van de naam:
   00001: betreft een nummer dat u vrij mag kiezen en op een unieke wijze de naam van het bestand aangeeft, per creatiedatum en per omgeving

   Zesde deel van de naam:
   geeft de werkomgeving aan
   «R» wordt gebruikt voor productie
   «T» wordt gebruikt voor simulatie

   Zevende deel van de naam:
   1: geeft het aantal delen van het bestand aan. Een aangifte mag uit maximaal 9 delen bestaan

   Achtste deel van de naam:
   1: geeft het nummer van het deel aan. Van zodra het lege GO-bestand klaar is, worden alle bijhorende bestanden automatisch verwerkt.

    

   1. Xsd

    De instanties die per batch wensen aan te geven, dienen de aangifte-bestanden op te stellen in XML-formaat. Deze XML berichten moeten een aantal vereisten respecteren, die worden vastgelegd in een XSD-schema. 

    1. Regelingen voor werknemers (WAP)

     Voor de aangiftes in het domein WAP geldt momenteel het XSD-schema versie 03.11.8 (cf. releasetabel). 

      

     Voor de opmaak van de DVD met PDF-documenten (in kader van de aangifte CreateRegulation) kan u dit XSD-schema gebruiken. 

      

    2. Andere regelingen voor werknemers (Andere WAP)

     Voor de aangiftes in het domein AWAP geldt momenteel het XSD-schema versie 01.05.10 (cf. releasetabel). 

      

      
   2. Technische beperkingen

    Bij de uitwisseling van de batchbestanden via de beveiligde communicatiekanalen, dient u rekening te houden met een aantal technische beperkingen:

    U dient de bestanden niet-gecomprimeerd aan Smals over te maken.

    Indien het bestand groter is dan 200MB (of 50MB indien de bestanden via Isabel worden uitgewisseld), dan dient u het bestand in meerdere delen over te maken. Elk deel mag niet groter zijn dan 200MB (of 50MB bij Isabel), u mag maximaal 9 delen overmaken en alle delen samen mogen gecomprimeerd niet meer dan 99MB bevatten.

    Het opsplitsen van het bestand in meerdere delen gebeurt technisch. Wanneer het bestand technisch wordt opgesplitst, dan zal elk afzonderlijk deel niet beantwoorden aan de aangifte-XSD, maar wanneer het bestand door de integrator terug wordt samengevoegd, dan dient het samengevoegde bestand te beantwoorden aan het XSD-schema.

    De antwoordbestanden worden door de integrator gecomprimeerd aan de dienstverlener of de pensioen –en solidariteitsinstellingen overgemaakt en zijn niet groter dan 50MB. Deze antwoordbestanden zijn functionele antwoordbestanden en beantwoorden elk op zich aan de XSD. Concreet betekent dit dat er op één functioneel inputbestand (dat in functie van de technische beperkingen door de deelnemende entiteit mogelijk technisch moet worden opgesplitst), meerdere functionele antwoordbestanden kunnen worden overgemaakt, gezipt, en elk niet groter dan 50MB.

 3. Aangiftes via de onlinetoepassing

  Via de beveiligde onlinetoepassing op het portaal van de Sociale Zekerheid kan u op een eenvoudige en interactieve manier aangiften indienen vanaf uw computer. Hiertoe volstaat een internetverbinding. De beveiligde onlinetoepassing is toegankelijk op het portaal van de Sociale Zekerheid (www.socialsecurity.be, klik op "Ambtenaren en andere professionelen" en vervolgens op "Actoren wettelijke en aanvullende pensioenen"). De handleiding: "Hoe toegang te hebben tot de toepassing portaal DB2P?" begeleidt u stap voor stap om toegang te krijgen tot de toepassing. 

   

  Op de onthaalpagina van de toepassing heeft u de keuze om aan te melden in simulatie of in productie.

  Volgende rollen zijn beschikbaar:

  • Aangifte : de gebruiker krijgt als gewone gebruiker toegang tot de toepassing DB2P. De gebruiker kan aangiftes creëren, verbeteren, annuleren en raadplegen (met uitzondering van SetDelegation, SetUserGroup en SetAuthorization).
  • Beheer van de mandaten en toegangen: de gebruiker krijgt als DB2P-Beheerder toegang tot de toepassing DB2P. De gebruiker kan mandaten tussen entiteiten en gebruikersrechten binnen een entiteit beheren.

  Opmerking: In principe kunnen de gebruikers in het kader van DB2P alle handelingen stellen voor de entiteit waarvoor zij als gebruiker zijn aangeduid. Zo kan een gebruiker, die door een entiteit werd aangesteld, alle initiële aangiftes en verbeteringen of annulaties van eerdere aangiftes indienen waarvoor de entiteit aangifteplichtig of gemandateerd is. De gebruiker kan ook de aangiftes consulteren die voor de entiteit toegankelijk zijn.

  1. Handleidingen

   De volgende handleidingen helpen u scherm per scherm verder bij het invoeren van DB2P-aangiftes :

 4. Opladen PDF-documenten

  Voor elke regeling die wordt geregistreerd in DB2P, moet u alle documenten aanleveren die nodig zijn om een volledig beeld te hebben van de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen (bv. pensioenreglement). U dient de documenten over te maken aan Sigedis in PDF-formaat. Deze moeten aan een aantal vereisten voldoen (cf. instructies versie 01.08, sectie 4.3.1.13).

  Voor nieuwe regelingen vanaf 2013, levert u deze documenten meteen aan bij de aangifte van de regeling (CreateRegulation).

  Voor regelingen die zijn ingevoerd vóór 2013 geldt een versoepeling. De documenten moeten niet vanaf de aangifte CreateRegulation aanwezig zijn, maar kunnen ook nadien nog worden opgeladen. De ontbrekende PDF-documenten moeten wel ten laatste tegen 31 december 2012 worden overgemaakt. U vindt hier een overzicht van de verplichtingen en termijnen voor het opladen van de PDF-documenten.

  Declaranten die tegen dan niet de nodige documenten voor de regelingen van vóór 2013 hebben opgeladen, zijn niet in orde met hun aangifteverplichtingen. Laattijdige aangiften worden vanzelfsprekend nog verwerkt, maar vanaf 1 januari 2013 wordt een regeling zonder documenten beschouwd als strijdig met de instructies.

  Er zijn drie opties voor u beschikbaar om PDF-documenten van regelingen vóór 2013 aan te leveren:

  1. Via DVD

   De eerste optie laat u toe om voor meerdere regelingen gelijktijdig de bijhorende documenten over te maken op DVD (cf. massaal opladen). 

   Het opladen via DVD is enkel beschikbaar voor de PDF-documenten van WAP-regelingen. De PDF-documenten van AWAP-regelingen moeten steeds via batch of online (cf. punten 1 en 2) worden opgeladen.

   In dit geval maakt u per regeling een folder aan waarin u de bijhorende documenten plaatst. De naam van de folder dient gelijk te zijn aan de referentie van de regeling (SigedisId of RegistrantId). 


   Voor elke regeling waarvoor u een folder aanmaakt met gevalideerde PDF-documenten, zal de verwerking resulteren in een verbetering van de initiële aangifte CreateRegulation. De gegevens op de DVD worden dus verwerkt alsof het om een correctie van een eerder ingediende aangifte gaat. Opgelet bij uitzondering, de documenten worden bij deze correctie toegevoegd aan de eventuele bestaande documenten bij de regeling. U hoeft dus niet alle documenten van de regeling in de folder te plaatsen. U kan de verbeteringen raadplegen via de online toepassing onder ‘Beheer aangiftes’. 

    

   Dit document beschrijft de procedure voor het maken en het versturen van de DVD naar Sigedis. U vindt hier het xsd-schema en de lijst anomalieën die betrekking hebben op de aanmaak van de DVD’s.

   Naast het massaal opladen via DVD, kan u de PDF-documenten ook opladen via de ‘gewone’ communicatiekanalen voor het indienen van DB2P-aangiftes, m.n. een batch (cf. punt 2) of online aangifte (cf. punt 3).

  2. Via batch-aangifte

   U kan de PDF-documenten per regeling overmaken via een gestructureerd XML-bericht. Hiertoe moet u een verbetering (cf. instructies, sectie 4.4.4) aangeven van de oorspronkelijke aangifte CreateRegulation (waarmee de betrokken regeling initieel in DB2P werd geregistreerd). Via de verbetering deelt u mee dat het document (retroactief) reeds bij de initiële aangifte hoort. M.a.w. het document wordt toegevoegd aan de oorspronkelijke aangifte CreateRegulation.
   U kan PDF-documenten ook opladen via een aangifte UpdateRegulation. U kan dan enkel maar een update gebruiken om documenten over te maken die betrekking hebben op een evolutie of wijziging van de regeling doorheen de tijd. De documenten in een aangifte UpdateRegulation gelden dan ook slechts vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijziging aan de regeling (cf. de ApplicationDateChange). Deze datum is verschillend van de inwerkingtreding van de regeling zelf (cf. ApplicationDate in de aangifte CreateRegulation). Dit betekent dat u via een update het oorspronkelijke dossier van de regeling niet kan aanvullen en dus de initiële aangifte CreateRegulation niet kan vervolledigen. Indien de noodzakelijke documenten van regelingen vóór 2013 toch worden aangeleverd via een aangifte UpdateRegulation, zal dit resulteren in een onvolledig dossier voor de betrokken regeling.

  3. Via online aangifte

   Tenslotte kan u de noodzakelijke PDF-documenten per regeling ook online opladen. Ook hier kan u het oorspronkelijke dossier van de regeling enkel via een verbetering vervolledigen en niet via een update (zie punt 2). Kies hiertoe in de menubalk van de online DB2P-toepassing ‘Beheer aangiftes’ en zoek de initiële aangifte CreateRegulation van de regeling waaraan het document moet worden toegevoegd. Ga via ‘Overzicht’ verder naar ‘Verbeter aangifte’. Via het scherm ‘Specifieke gegevens’ kan u in het blok ‘RegulationDocuments’ de vereiste PDF-documenten selecteren en opladen.

 5. Simulatie- en productieomgeving
  1. Algemene informatie

   Naast de productieomgeving stelt Sigedis permanent een simulatieomgeving ter beschikking. Zowel de aangiften via batch, als deze via de onlinetoepassing, kunnen in de simulatieomgeving worden uitgetest.

   De simulatieomgeving is volledig gescheiden (end-to-end) van de productieomgeving van DB2P.    

  2. Beschikbare versie

   Versie 1.19 van de DB2P-toepassing voor de aangiftes van regelingen voor werknemers (WAP/AWAP) is beschikbaar in simulatie en productie. Meer informatie over deze versie, vindt u in de overeenkomstige release note

    

  3. Simulatie

   Het simuleren van een aangifte geeft u de mogelijkheid om uw aangifte voor te bereiden en uit te testen vooraleer u deze naar de productieomgeving stuurt. Zo laat het gebruik van de simulatieomgeving u enerzijds toe om op voorhand te testen of de technische uitwisseling van de gegevensbestanden correct verloopt en anderzijds kan u het aantal anomalieën beperken met het oog op de productieaangifte.

   Een geslaagde simulatieaangifte zal nooit beschouwd kunnen worden als een geslaagde productieaangifte. Dit betekent dat de aangiftes die worden uitgevoerd en verwerkt in de simulatieomgeving geen enkele officiële waarde hebben. De simulatieomgeving is enkel bedoeld om u te helpen bij het voorbereiden van uw definitieve aangifte (in productie).

   Het is dan ook belangrijk dat u een goed onderscheid maakt tussen simulatie en productie en dat u de aangiftes steeds uitvoert in de juiste omgeving.

    

   Aanbevelingen

   De simulatieomgeving is enkel bedoeld als hulp bij het voorbereiden van de definitieve aangiftes in productie. Daarom is het sterk aanbevolen om in de simulatieomgeving volgende twee richtlijnen in acht te nemen:

   1. Beperk het aantal AccountState aangiftes (bv. max. 1000) dat per aangiftebestand (XML-file) wordt overgemaakt. In simulatie kan immers niet dezelfde prestatie worden gegarandeerd als in productie. Grotere inputvolumes (van aangiftes die gepaard gaan met een identificatie van individuen) kunnen het proces in simulatie vertragen en zullen langere antwoordtijden tot gevolg hebben (zowel voor u als voor de andere gebruikers). We raden daarom af om in simulatie de volledige portefeuille met alle aangeslotenen op te laden.

   2. Gebruik de simulatieomgeving DB2P niet als instrument voor de identificatie van individuen. Enkel de resultaten van de identificatie uitgevoerd via de preload of de productieomgeving DB2P kunnen als referentie beschouwd worden en in latere aangiftes gebruikt worden. Voor DB2P-aangiftes in simulatie gebeurt de identificatie van individuen met een BIS-nummer bijvoorbeeld op basis van een testdatabank. De gegevens in deze testdatabank kunnen verschillen van de officiële gegevens in het KSZ-register.

    

 6. Releasetabel

  De aangifte-instructies, de XSD en de anomalielijsten hebben elk een versienummer. In de releasetabel kan men steeds nagaan welke versies van de instructies, de XSD en de anomalielijst samen horen, welke actief zijn en welke versies compatibel zijn.

  Wat betekenen de versienummers? 

  De instructies hebben een versienummer dat uit twee delen bestaat: AA.BB. Het eerste deel (AA) van het nummer verandert telkens het toepassingsgebied substantieel wijzigt. Het tweede deel (BB) geeft aan om welke versie van de instructies het gaat binnen het geldende toepassingsgebied. Zo betreft versie 01.04 de vierde versie van de instructies binnen het toepassingsgebied zoals dat beschreven is in de instructies.

  De XSD volgt een technische nummering die o.a. in verband staat met de achterliggende toepassingen bij Sigedis. Ze bestaat uit 3 delen: AA.BB.CC. De onderdelen geven een indicatie van de relatieve impact van de verschillen tussen de opeenvolgende versies. Een wijziging in het eerste deel (AA) betekent dat het om een omvangrijke aanpassing gaat (major) die in de meeste gevallen tot gevolg zal hebben dat er geen backwards compatibility meer is met eerdere versies. Een wijziging in het tweede deel (BB) betekent dat het om een kleinere aanpassing gaat (minor) die relevant is voor de declarant, maar die geen impact heeft op de backwards compatibility. Een wijziging, tot slot, in het derde deel (CC) betekent dat het om een minieme aanpassing gaat (micro) die geen impact heeft op de backwards compatibility en die in principe enkel interne consequenties heeft voor Sigedis.

  1. WAP

   Status     

   Date

   Application 
   release note

   New functionalities

   XSD

   Archive 16/12/2019 01.29
   Declaration EventAccountState
   Online&batch
   New EventType added : Affiliation
   Declaration optional from 01/01/2020
   03.11.00
   Active 10/04/2020 01.30
   Declaration AccountState
   New fields added : InvestmentChoice, 
   DeathCoverChoice, ContributionsEmployer, 
   ContributionsEmployee, 
   CostOnContributionsEmployer, 
   CostOnContributionsEmployee, 
   CostNotOnContributions, 
   UnfavorableExpectedBenefit and 
   UnfavorableExpectedBenefitReturn
   Fields to update : VestedBenefits and 
   VestedBenefitsDate
   Declaration LimitedAccountState
   New fields added : InvestmentChoice, 
   DeathCoverChoice, CostNotOnContributions, 
   ExpectedBenefitReturn, 
   UnfavorableExpectedBenefit and 
   UnfavorableExpectedBenefitReturn

   Fields to update : Benefits and BenefitsDate

   Online & batch

   Stimulation & Production

   03.11.8

    

  2. Andere WAP

   Status     

   Date

   Application 
   release note

   New functionalities

   XSD

   Archive 16/12/2019 01.29

   Declaration EventAccountState

   Online & batch

   New EventTypes added : Affiliation

   Declaration optional from 01/01/2020

   New type of regulation added (Free Supplmentary pension for Employees): added the possibility to link AccountState, EventAccountState, Deposit, Contractrules, etc

   Online & batch

   RegulationCategory "FSPEAgreement" added in CreateRegulation

   Fields "FrameworkAgreement", "FrameworkAgreementDocument" added in CreateRegulation and UpdateRegulation

   Fields "VariableElement", "ParametersDate", "ExpectedBenfit", "FundingLevel" added in AccountStates and Fields "ParametersDate", "ExpectedBenefit", "FundingLevel" added in AccountPartStates

   Fields "deposit" become optional in Deposit

   01.05.00
   Active 10/04/2020 01.30

   Declaration AccountState

   New fields added : InvestmentChoice, 

   DeathCoverChoice, ContributionsEmployee, 

   CostOnContributionsEmployee, 

   CostNotOnContributions, 

   ExpectedBenefitReturn,

   UnfavorableExpectedBenefit,

   UnfavorableExpectedBenefitReturn

   Fields to update : Benefits and BenefitsDate

   Online & batch

   Simulation & Production

    
   01.05.10