DB2P - Raadplegen, verbeteren en annuleren
FR NL

RAADPLEGEN, VERBETEREN EN ANNULEREN

 1. Raadplegen

  Het consulteren van een ingediende aangifte is enkel mogelijk via de onlinetoepassing die twee mogelijkheden biedt :

  1. Een ingediende aangifte consulteren

   U kan elke aangifte aan de databank afzonderlijk raadplegen via de functionaliteit “Beheer aangiftes”. Per aangifte kan u het overzicht van de aangifte zelf en het antwoord hierop (met het SigedisId, de anomalieën en de gegevens van de individuen) bekijken. U kan een reeds ingediende aangifte opzoeken op basis van een aantal zoekparameters.

   Deze zoekparameters in het kader van deze eerste optie zijn technische gegevens (vb. aangiftebestand, naam van het bestand, status van de aangifte,…)

   Het is tevens mogelijk om de aangifte en het antwoord hierop te downloaden in xml- of pdf-formaat (indien reeds verwerkt door Sigedis).

   Zowel batch als online aangiften worden asynchroon verwerkt door KSZ en door Sigedis. Dit betekent dat het tot 48 uur kan duren vooraleer een aangifte geconsulteerd kan worden.

  2. De meegedeelde informatie raadplegen in globaal overzicht

   U kan de gegevens van ingediende aangiftes eveneens op een globale en gebruiksvriendelijke manier raadplegen met behulp van de functionaliteit « Consultatie » in het menu bovenaan.

   In het kader van deze tweede optie, zijn de zoekparameters gelinkt met de inhoud van de aangiftes (aangegeven regelingen, stortingen gekregen per werkgever, individuele pensioenrechten van de aangeslotene…)

 2. Verbeteren

  Een ingediende aangifte kan steeds verbeterd worden. Verbeteringen laten toe om een aangifte die reeds werd aanvaard (met of zonder anomalieën) te verbeteren. Na een verbetering, wordt de status van de oorspronkelijke aangifte “Corrected”. Met een verbetering deelt u mee dat voor een veld op het ogenblik van de initiële aangifte een andere waarde had moeten worden meegedeeld. De verbetering betreft dus het verleden. Indien de waarde van dat veld echter geëvolueerd is en nu verschillend is van de waarde op het moment van de aangifte, dan moet men geen verbetering, maar een update ingeven.

  Bv. Een aangifte CreateRegulation wordt ingediend op 01/06/2011 (CreationMoment) door een sectorale inrichter. In de aangifte wordt via het veld Institutions meegedeeld dat twee pensioeninstellingen belast zijn met de uitvoering van deze regeling. De lijst met KBO-nummers bevat volgende waarden: ‘1111 111 111’ en ‘2222 222 222’. Nadien blijkt echter dat de waarden in de lijst op 01/06/2011 niet ‘1111 111 111’ en ‘2222 222 222’ hadden moeten zijn, maar wel ‘1111 111 111’ en ‘3333 333 333’. In dit geval moet een rechtzetting gebeuren via een verbetering.

  Een ander voorbeeld: de waarden ‘1111 111 111’ en ‘2222 222 222’ waren op datum van 1/6/2011 wel correct, maar de sectorale inrichter belast op 01/12/2011 twee andere pensioeninstellingen (met KBO-nummers ‘4444 444 444’ en ‘5555 555 555’) met de uitvoering van zijn regeling (verandering van pensioeninstelling). Dit dient dan niet meegedeeld te worden via een verbetering, maar wel via een update (cf. sectie 5.2 van de aangifte-instructies).

  Het verschil is van belang voor de instanties die de databank zullen consulteren (vb. FOD Financiën of FSMA): indien zij (in het voorbeeld) de waarden moeten kennen die gelden op 01/07/2011, dan zal in het eerste geval ‘1111 111 111’ en ‘3333 333 333’ meegedeeld worden (voor zover de verbetering plaatsvindt vóór de consultatie) en in het tweede geval ‘1111 111 111’ en ‘2222 222 222’.

  Het is niet mogelijk om via een verbetering fouten recht te zetten in een geblokkeerde aangifte. Een geblokkeerde aangifte wordt immers beschouwd als een afwezige aangifte. U moet dan deze aangifte volledig opnieuw aangeven.

  1. Een aangifte via de online applicatie verbeteren

   De verbetering van een aangifte gebeurt via Beheer aangiftes (menu bovenaan). Eerst moet u de aangifte die u wenst verbeteren, opzoeken via de optie “Beheer aangiftes” in het menu bovenaan. Selecteer de aangifte die u wenst te verbeteren (klik op “overzicht” en dan op “verbeter de aangifte”). Een verbetering via de online DB2P-toepassing is pas mogelijk nadat de te verbeteren aangifte in de databank is verwerkt.

  2. Een aangifte via batch verbeteren

   Verbetering worden op exact dezelfde wijze meegedeeld als de initiële aangiftes, onder het element Declarations. Zij worden echter gekenmerkt door minstens twee bijkomende attributen. U kan naar de te verbeteren aangifte verwijzen aan de hand van de attributen initialDeclarationFileId, initialDeclarationSequenceId en indien nodig initialSender of initialDeclarationId met initialSender.

   Een verbetering bevat steeds opnieuw alle velden van de initiële aangifte, ook deze waarvoor de waarde niet verbeterd dient te worden. Bij een verbetering dient u ook steeds de bijhorende PDF-documenten opnieuw op te laden. U moet dus de aangifte volledig opnieuw ingeven.

 3. Annuleren

  U kan een aangifte binnen de oorspronkelijke aangiftetermijn annuleren via de aangifte CancelDeclaration. Een regeling moet worden aangegeven binnen 90 dagen na de datum van inwerkingtreding of na de datum van ondertekening van het reglement. Een aangifte CreateRegulation kan enkel binnen deze 90 dagen geannuleerd worden. De status van deze aangifte wordt dan “Cancelled”.

  1. Een aangifte via de onlinetoepassing annuleren

   In de onlinetoepassing kan een aangifte geannuleerd worden via Beheer aangiftes” (menu bovenaan). Eerst moet u de aangifte die u wenst te annuleren, opzoeken via de optie “Beheer aangiftes” in het menu bovenaan. Selecteer de aangifte die u wenst te annuleren (klik op “Overzicht” en dan op “Annuleer aangifte”). U kan de aangifte pas annuleren nadat deze is verwerkt.

    

   1. Planning
    We hebben in de week van 23/04/18 het genereren van de full push AffiliateData V2 opgestart. 
     
    We zijn in de week van 30/04/18 gestart met de eerste zendingen.
     
    Zoals aangekondigd hebben we de situatie in onze databank bevroren op 23/04/2018. We voorzien twee weken om de volledige operatie (extractie en verzending) voor alle registrants en senders uit te voeren.
     
    Tot het einde van de operatie (gepland op 07/05/2018), zullen de gegevens getoond in de online raadpleging van de persoonlijke gegevens van de aangeslotenen (Pull), niet worden bijgewerkt (zullen dateren van 23/04/2018) .
     
    Er zal eveneens geen wekelijkse Push worden voorzien. 
     
    We houden u op de hoogte als om de een of andere reden het onderstaand schema niet kan worden gerespecteerd.
     
     
  2. Een aangifte via batch annuleren

   U kan een aangifte binnen de oorspronkelijke aangiftetermijn annuleren via de aangifte CancelDeclaration. Deze aangifte bevat de attributen Sequence, InitialDeclarationFileId, InitialDeclarationSequenceId en InitialSender en/of de attributen Sequence, InitialDeclarationId en InitialSender.

 4. Uitwisseling van gegevens van Sigedis naar pensioeninstellingen

  Vanaf 2017 communiceert Sigedis aan pensioeninstellingen en hun dienstverleners persoonlijke informatie over hun aangeslotenen.

  Vanaf juli 2021, communiceert Sigedis aan pensioeninstellingen en hun dienstverleners informatie uit de KBO-databank en het RSZ-werkgeversrepertorium over de inrichters van aanvullende pensioenregelingen. Hiervoor wordt een nieuwe tak « OrganizerData » toegevoegd aan de huidige XSD.

  Deze gegevensuitwisseling zal in XML formaat gebeuren en zal de eisen naleven die in dit XSD-schema bepaald worden. 


  Vanaf 1 januari 2023 treedt de unieke en multifunctionele aangifte Payment in werking voor alle uitbetalingen van tweedepijlerpensioenen.

  Als gevolg van de nieuwe aangifteverplichtingen zal ook de gegevensuitwisseling van Sigedis naar de pensioeninstellingen uitgebreid worden. Sigedis zal maandelijks een betaaloverzicht opmaken van de bedragen (solidariteitsbijdragen en ZIV-inhoudingen) die de pensioeninstelling moet doorstorten aan de Federale Pensioendienst. Deze betaaloverzichten zullen online raadpleegbaar zijn én worden maandelijks doorgestuurd via het al bestaande push-kanaal volgens dit XSD-schema.

  1. Toelichting voor het XSD-schema (tak AffiliateData)

   Versie 9 van de toelichting  is de actueel geldende versie (enkel beschikbaar in het Frans).  

   Wijzigingen tussen versies 9 en 8. 

   Wijzigingen tussen versies 8 en 7. 

   Wijzigingen tussen versies 7 en 6. 

   Wijzigingen tussen versies 6 en 5.

  2. Toelichting voor het XSD-schema (tak OrganizerData)

   Versie 1 van de toelichting is de actueel geldende versie (enkel beschikbaar in het Frans).

  3. Toelichting voor het XSD-schema (tak PaymentSlips)

   Versie 1 van de toelichting is de actueel geldende versie (enkel beschikbaar in het Frans).

  4. Technische specificaties

   Versie 3 van de technische specificaties is de actueel geldende versie. 

  5. Inhoudelijke documentatie betreffende het relatierepertorium

   Hier kan u de inhoudelijke documentatie betreffende het relatierepertorium raadplegen (document enkel beschikbaar in het Frans)

    

    

FAQ
 1. Zijn verbeteringen beperkt in de tijd ?

  U kan steeds een aangifte in DB2P verbeteren. Verbeteringen zijn niet beperkt in de tijd.

  De gebruikers van de databank (o.a. RSZ, FSMA en FOD Financiën) zijn echter niet verplicht om rekening te houden met verbeteringen of annuleringen die zijn doorgevoerd na het uiterlijke moment waarop de gegevens volgens de instructies in DB2P aanwezig hadden moeten zijn.

 2. Simultane verbetering van eenzelfde veld in meerdere aangiftes of simultane annulatie van meerdere aangiftes

  Het is niet mogelijk om eenzelfde veld in meerdere aangiftes samen te verbeteren.

  De annulatie gebeurt op de aangifte zelf. Een bestand kan worden doorgestuurd om alle aangiftes gezamenlijk over te brengen, maar elke aangifte moet afzonderlijk geannuleerd worden.